Alle informatie die je zoekt

Medezeggenschapsraad

Via de MR hebben personeel en ouders de mogelijkheid mee te denken, mee te praten en mee te
beslissen over de gang van zaken in en rond de school. De MR van De Spreng bestaat uit 3
personeelsleden en 3 ouders. Personeel en ouders in de MR zijn samen verantwoordelijk voor het
werken aan een schoolgemeenschap waarin de kinderen en ouders zich thuis kunnen voelen.

De “Wet Medezeggenschap onderwijs” geeft de MR mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het
beleid van school via:
1. Informatie uitwisseling, van en naar de schoolleiding, team en bestuur over de meest
uiteenlopende zaken.
2. Adviesrecht, over bijvoorbeeld: Schoolplan, samenwerkingen, regeling van de vakantie,
groepsindeling, verbouwing etc.
3. Instemmingsrecht, bij vaststelling of verandering van het beleid op het gebied van o.a.
onderwijskundige doelstelling, besteding van de ouderbijdrage, schoolreglement en regels
m.b.t. veiligheid en gezondheid.

De directeur van de school is (deels) aanwezig bij de vergaderingen van de MR. Voor zaken die u
bezighouden en waarvan u graag zou zien dat ze door de MR besproken worden of voor vragen,
opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van de MR.

De leden van de MR 2023 / 2024 zijn:
Christel Boevé: ouderlid, voorzitter
Neeske Bos: ouderlid, secretaris
Annemarijn Bijkerk: ouderlid
Jelle Bruinekool: ouderlid
Juf Danielle: personeelslid
Juf Hester: personeelslid (GMR afgevaardige)
Meester Erik: personeelslid

Indien u contact wilt opnemen met de MR kan dit via e-mail naar mr.sb@pcogv.nl of via 06-52666889.

De GMR vertegenwoordigt de medezeggenschapsraden van alle scholen van onze stichting in de
contacten met het bestuur. Zij houdt zich bezig met algemeen beleid. Onze MR heeft een deel van
haar bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De MR bestaat tijdelijk uit 4 leden van de oudergeleding.

Wat er gebeurt bij ons!

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Een deel van de kosten van kinderopvang wordt vergoed. Zo maakt de overheid het voor ouders financieel mogelijk om werk en zorg te combineren. Voorwaarden kinderopvangtoeslag Je ontvangt alleen kinderopvangtoeslag als je […]Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen het kindcentrum. In deze nieuwsbrief vindt u actuele nieuwsberichten, de agenda voor de komende maand en diverse mededelingen.